Informació pública

EDICTE

El senyor Josep M. Cid Castro ha presentat a tràmit la sol·licitud d’autorització d’usos i obres de caràcter provisional per a la instal·lació d’una guingueta-quiosc situada al carrer Joaquim Sostres, s/n, de Sort, amb ús de bar.

D’acord amb l’establert als articles 53 i 54, d’usos i obres de caràcter provisional i de procediment per a la seva autorització, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova al Text refós de la Llei d’urbanisme, s’obre un termini d’informació pública amb la finalitat que qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i, alhora, presentar per escrit, davant l’Ajuntament, les al·legacions i suggeriments que consideri pertinents.

L’expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies laborables en horari d’obertura al públic durant el termini d’informació pública, que serà de vint dies a comptar del dia següent a la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Les al·legacions i els suggeriments, si s’escau, es podran adreçar a l’Ajuntament a través de qualsevol dels mitjans hàbils a què fa referència l’article 52.4 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes.

Sort, 28 de setembre de 2011
Llàtzer Sibís Goset, Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Informació publica al BOP Lleida, data 03/12/2011 [www]

1 Comentaris

Respon a Informació pública « SORT ACTUAL Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top