Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment els expedients de Modificació de crèdits 1/10 i el compte general del pressupost corresponent a l’exercici de 2010, que inclou la liquidació del pressupost de 2010, amb el dictamen emès per la Comissió especial de comptes, corresponents a l’Ajuntament i als Patronats municipals Torrentill i de la Llar d’Infants. Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i a disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient durant quinze dies, durant els quals i vuit més podran presentar les al·legacions que estimin pertinents. (Exp. F-37/11)

Sort, 23 de novembre de 2011
Signat: Llàtzer Sibís Goset, Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

+ Publicació al BOP LLEIDA, núm. 170, data 01/12/2011 [www]

1 Comment

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top