Informació pública

EDICTE

 

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives que han de regir l’alienació mitjançant pública subhasta de 4 parcel·les del polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, i s’exposa al públic durant el termini d’un mes als efectes de presentació de reclamacions. Simultàniament s’anuncia l’esmentada subhasta, si bé condicionada al què es disposa a l’article 277 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els següents termes principals:

Objecte: Venda per procediment obert, mitjançant pública subhasta, dels següents lots:

 

Parcel·la

Superfície

Edificabilitat

Lot 1

2-5

620,00 m² 0,300 m²sostre/m²sol
Lot 2

D-1

750,00 m² 0,300 m²sostre/m²sol
Lot 3

D-2

601,00 m² 0,300 m²sostre/m²sol
Lot 4

D-3

602,00 m² 0,300 m²sostre/m²sol

 Tipus de licitació, millorables a l’alça:

Lot 1 49.600,00 €
Lot 2 60.000,00 €
Lot 3 48.080,00 €
Lot 4 48.160,00 €

A aquests imports s’afegiran l’IVA i impostos aplicables i les taxes de llicències de segregació, si s’escau.

Drets i obligacions: El/els adjudicatari/s-comprador/s no es subrogarà/n en els drets i obligacions que legalment correspondrien en la participació de les càrregues urbanístiques de la urbanització del Polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan com a titular/s de la càrrega urbanística que es derivi del compte de liquidació definitiu per les referides parcel·les 2-5, D-1, D-2 i D-3, d’acord amb el seu coeficient de participació, quedant les finques adjudicades lliures de càrregues i gravàmens.

Terminis: Per a la presentació de proposicions, abans de les 14 hores del dia que faci 30 dies naturals després del de publicació d’aquest anunci al BOP. Per a l’obertura d’ofertes, a les 12 hores del dia següent a l’últim per a presentar proposicions, i l’endemà si aquell fos festiu.

Informació: a l’Ajuntament de Sort, carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 13, 25560 SORT – Tel. 973620010 – Fax 973620064 – e-mail ajuntament@sort.cat –  web www.sort.cat

DESCÀRREGUES

  • Plec de clàusules [www]
  • Planimetria [www]
  • Publicació al Butlletí Oficial de la Província, data 19/11/2011 [www]

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top