Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 19 d’octubre de 2011, ha aprovat inicialment la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla del personal corresponents a l’exercici de 2011, per a la creació d’un lloc de regidor amb dedicació exclusiva, sense modificació del Pressupost per existir consignació a la partida corresponent (Exp. P-17/11).

Cosa que es fa pública per a general coneixement en compliment del que es disposa a l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin procedents durant el termini de 15 dies. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.

Sort, 28 d’octubre de 2011

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top