Informació pública

EDICTE

Expedient F-23/11
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort, en sessió de 17 de juny de 2011, ha acordat adjudicar provisionalment les obres de Construcció d’una sala d’especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, annexes a l’Escorxador Municipal de Sort, 1a fase, a l’oferta presentada per l’empresa MOVIR30 SL Empresa Constructora, d’acord amb la proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació i el que es disposa al Plec de clàusules que regeix el procediment obert convocat a l’efecte.

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Sort, 22 de juny de 2011
Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content