Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, en sessió plenària de 12 de maig de 2011, el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la Delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 8B “Borda de Quico” (Exp. U-23/08).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, i disposicions concordants d’aplicació, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 25 de maig de 2011
Signat: Llàtzer Sibís Goset, Alcalde acctal. de Sort

Descàrregues
DOCUMENT TÈCNIC (410 downloads)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top