Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

Per acord del Ple, adoptat en sessió de 12 de maig de 2011, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de determinats articles de les ordenances fiscals municipals per a l’exercici de 2011 i següents que es relacionen, modificacions que consten a l’expedient (Exp. F-10/11)

  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Taxa per serveis en cementiris i fúnebres
  • Taxa pel servei d’instal·lacions esportives

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 16 de maig de 2011
L’alcalde, Agustí López i Pla

1 Comentaris

Respon a Informació pública - Ajuntament de Sort Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top