Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment en sessió Plenària, de 12 de maig de 2011, el document d’Estudi de detall d’alineacions i volums de la finca de l’Hotel Pessets a Sort, redactat per l’arquitecte, senyor Joel Torras Casas, per encàrrec del senyor Josep Ramon Aytés Farré (Exp. U-6/11).

Cosa que es fa pública als efectes previstos a l’article 83.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 16 de maig de 2011
L’alcalde, Agustí López i Pla

Prova (235 downloads)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top