Informació pública

EDICTE

Exposició pública del padró fiscal de la taxa de conservació de cementiri, any 2016

Per Decret d’Alcaldia, de data 4 d’abril de 2016, s’ha aprovat el padró fiscal de la taxa de conservació del cementiri de l’any 2016, i el calendari fiscal de la seva recaptació en voluntària.

S’exposa al públic l’esmentat padró fiscal pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Lleida. Els interessats poden consultar-lo durant l’esmentat termini a l’Ajuntament en hores d’oficina (de dilluns a divendres de 10 hores a 14 hores).

Calendari fiscal de la recaptació en voluntària: El termini d’ingrés en període voluntari serà el comprès entre els dies 15 d’abril de 2016 a 15 de juny de 2016, ambdós inclosos.

El sistema de recaptació en voluntària és a través de les entitats col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament, que són les entitats bancàries que voluntàriament prestin aquest servei.

El pagament dels rebuts no domiciliats es realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col·laboradores (La Caixa) del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament de Sort. El document cobratori serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

Pagaments domiciliats: Aquells contribuents que amb l’antelació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, amb el recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’article 127 de la Llei General Tributària.

Es recorda la conveniència d’utilitzar la modalitat de domiciliació bancària.

Atès el que disposen els articles 102 de la Llei General Tributària i 14 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la finalització del termini d’exposició pública dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.

Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sort, 4 d’abril de 2016

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content