Informació pública

EDICTE

COMPTE GENERAL EXERCICI 2015
Exp. F-1/16

L’Ajuntament de Sort, en sessió de Ple de 22 de febrer de 2016, ha aprovat inicialment el Compte general corresponent a l’exercici de 2015, que inclou la liquidació del pressupost de 2015, amb el dictamen emès per la Comissió especial comptes, corresponents a l’Ajuntament i al Patronat municipal de la Llar d’Infants. Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient durant quinze dies, durant els quals i vuit més podran presentar les al·legacions que estimin pertinents.

Sort, 24 de febrer de 2016

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top