Informació pública

EDICTE

Contractació de l’execució de les obres de Construcció d’una Sala d’especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, annexes a l’Escorxador Municipal de Sort, 1a fase.

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, per acord de la Junta de Govern de 9 de març de 2007, el Plec de condicions econòmico administratives particulars que han de regir el concurs amb tramitació urgent. D’acord amb el que es disposa a l’article 49 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, per a l’adjudicació de les obres de Construcció d’un Casal de gent gran a Sort, 2a fase, tancaments, contribució i instal·lacions. I atès el que es disposa a l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el referit Plec s’exposa al públic pel termini de 10 dies, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions.

Simultàniament es convoca el concurs públic per a l’adjudicació de les obres, si bé la licitació s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el plec de clàusules.

1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Sort (expedient F-23/11)

2. Objecte del contracte
Execució de l’obra: Construcció d’una Sala d’especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, annexes a l’Escorxador municipal de Sort, 1a fase, situades al terme municipal de Sort, comarca del Pallars Sobirà (Lleida)

3. Termini d’execució
Set mesos

4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

5. Pressupost base de licitació
Cinc-cents cinquanta-mil euros (550.000,00 euros), IVA, DG+BI inclosos

6. Garanties
a) Provisional: 2% del tipus de licitació
b) Definitiva: 4% del tipus d’adjudicació

7. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sort
b) Domicili: carrer Dr. Carles Pol i Aleu, 13
c) Localitat: Sort
d) Telèfon: 973620010, fax: 973620064
e) E-mail: ajuntament@sort.cat

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no es requereix
b) Altres requisits: els establerts en el Plec de clàusules administratives

9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies, comptats des del següent de publicació al BOP [www] b) Data límit d’obtenció de documentació i informació: un dia abans de prescriure el termini de presentació d’ofertes
c) Documentació a presentar: la que es detalla al Plec de clàusules
d) Lloc de presentació: Secretaria de l’Ajuntament de Sort

10. Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura serà públic i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Corporació a les 13 hores del primer dia següent a la finalització del termini de presentació de proposicions, o el primer dia feiner si aquell fos festiu.

11. Despeses dels anuncis
Aniran a càrrec del contractista adjudicatari

Sort, 13 de maig de 2011
L’alcalde, Agustí López i Pla

Descàrrega de documentació

SALA ESPECEJAMENT plec clàusules (269 downloads)

Més informació al Perfil del Contractant

1 Comentaris

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top