Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort tramita l’expedient d’investigació d’una porció de vial d’accés a Casa Sabartés, Casa Ramon i Casa Ansay, de Montardit de Dalt, porció que denominen Corral de casa Ramon i que al Cadastre consta com a vial públic annex a l’esmentat accés, per la qual cosa, i d’acord amb el que es disposa als articles 134 del Decret 136/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i 49 del Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, s’exposa al públic durant el termini de 15 dies per tal que les persones interessades puguin examinar-los i fer valdre els seus drets i fer les al·legacions que creguin oportunes. (Exp. M-8/16)

Sort, 19 de febrer de 2016

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top