Informació pública

ATENCIÓ – NOTA INFORMATIVA

L’Ajuntament de Sort fa públic que en finalitzar els terminis estipulats en el marc del procediment per a la Concessió del servei de gestió del bar de la Festa de Carnestoltes 2016 sense que s’hagi presentat cap oferta es declara desert el concurs. L’Ajuntament es farà càrrec de manera directa de la gestió del servei.

Sort, 3 de febrer de 2016

EDICTE

CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR DE LA FESTA DE CARNESTOLTES DE SORT 2016

L’Ajuntament de Sort ha aprovat el Plec de clàusules particulars que han de regir el concurs, d’acord amb el que es disposa a l’article 115 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per a l’adjudicació de la Concessió del servei de gestió del bar de la Festa de Carnestoltes 2016, i atès el que es disposa a l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’exposa al públic pel termini de 5 dies, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions.

Simultàniament es convoca el concurs públic per a l’adjudicació de la concessió, si bé la licitació s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Sort (Expedient S-1/16)

2. Objecte del contracte: Concessió de l’explotació i la gestió del servei de bar de la Festa de Carnestoltes 2016

3. Termini d’execució: 6, 8 i 9 de febrer de 2016

4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert amb publicitat
c) Forma: concurs públic

5. Pressupost base de licitació: CÀNON DE QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €)

6. Garanties: no n’hi ha

7. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Sort
b) Domicili: c/ Dr. Carles Pol i Aleu, 13
c) Localitat: Sort
d) Telèfon: 973 620 010 – Fax: 973 620 064
e) E-mail: ajuntament@sort.cat

8. Requisits específics del contractista: els establerts en el Plec de clàusules particulars

9. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 28 de gener de 2016, a les 14.00 hores
b) Data límit d’obtenció i documentació d’informació: un dia abans de prescriure el termini de presentació d’ofertes
c) Documentació a presentar: la que es detalla al Plec de clàusules
d) Lloc de presentació: Secretaria de l’Ajuntament de Sort

10. Obertura de les ofertes: l’acte d’obertura serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’actes de la Corporació a les 12 hores del primer dia següent a la finalització del termini de presentació de proposicions, o el primer dia feiner si aquell fos dissabte o festiu.

11. Despeses dels anuncis: aniran a càrrec de l’Ajuntament

Sort, 14 de gener de 2016

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Plec de clàusules particulars (pdf)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top