Informació pública

EDICTE

En compliment d’allò que es disposa a l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; a l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament ha aprovat provisionalment la creació i modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2016 i següents en sessions plenàries de 20 de juliol i 13 de novembre de 2015,

Atès que els anuncis corresponents han estat exposats durant 30 dies hàbils, respectivament, al tauler d’anuncis oficials el 28 d’octubre i 14 de novembre de 2015, al web municipal el 28 d’octubre i 17 de novembre de 2015, al BOP núm. 211 de 3 de novembre i 223 de 19 de novembre de 2015, i al diari EL PUNT-AVUI de 1 i 20 de novembre de 2015, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius, i a continuació se’n publica el text íntegre de les modificacions aprovades.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals modificades es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Sort, 29 de desembre de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

+ Creació ordenança factura electrònica (pdf)
+ Modificació ordenances fiscals IBI, IVTM, ICIO, ocupació de terrenys (pdf)
+ Publicació al BOP núm. 251, 31/12/2015 (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content