Informació pública

EDICTE

Per acord de Junta de Govern de data 4 de desembre de 2015 s’adjudicà el contracte d’obres consistents en Obres d’adequació i millora de la Casa Consistorial, i es publica la seva formalització als efects de l’article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Entitat adjudicadora Ajuntament de Sort
Número d’expedient F-37/15
Direcció d’Internet del Perfil del Contractant http://sort.cat/ajuntament/perfil-del-contractant/
Tipus de contracte Obres
Tramitació Procediment negociat sense publicitat
Pressupost licitació 115.789,50 € dels quals base imposable 95.693,80 € i IVA (21%) 20.095,70
Contractista ROSELL-MONTANÉ CB
Valor estimat del contracte 115.789,50 €

Sort, 29 de desembre del 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content