Informació pública

EDICTE

Per acord del Ple adoptat en sessió de 13 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de les següents Ordenances fiscals (Exp. F-9/15):

• O.F. núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. Es modifica l’article 5, Bonificacions.
• O.F. núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. S’afegeix l’epígraf 5 a l’article 4, exempcions i bonificacions.
• O.F. núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. S’afegeix l’epígraf 5 a l’article 4, exempcions i bonificacions.
• O.F. núm. 16, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Es modifica l’epígraf 1 de l’article 6, Quota tributària.
• O.F. núm. 17, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Es modifica l’epígraf 1 de l’article 6, Quota tributària.

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 14 de novembre de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Text modificació ordenances fiscals (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top