Informació pública

EDICTE

Modificació del Pressupost de 2015
Exp. F-39/15

L’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 9 de novembre de 2015, ha aprovat inicialment la modificació del Pressupost corresponent a l’exercici de 2015. Cosa que es fa pública per a general coneixement en compliment del que es disposa a l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin pertinents durant el termini de 15 dies. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.

Sort, 10 de novembre de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top