Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment els expedients de Modificació de crèdits 1/09 i el compte general del pressupost corresponent a l’exercici de 2009, que inclou la liquidació del pressupost de 2009, amb el dictamen emès per la Comissió especial de comptes, corresponents a l’Ajuntament i als Patronats municipals Torrentill i de la Llar d’Infants. Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient durant quinze dies, durant els quals i vuit més podran presentar les al·legacions que estimin pertinents (Exp. F-12/10).

Sort, 13 de maig de 2011
L’alcalde, Agustí López i Pla

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top