Futura gestió del menjador escolar

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT DE SORT RESPECTE A LA FUTURA GESTIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA DE SORT ÀNGEL SERAFÍ CASANOVAS

Introducció i aclariments previs

El Menjador de Sort és un servei públic que ha estat gestionat des de 2011 mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de Sort i la pròpia Escola Àngel Serafí Casanovas. A la pràctica, però, la gestió del servei ha estat portat per l’escola. També s’ha d’aclarir que aquesta gestió era una cessió del Consell Comarcal del Pallars Sobirà que és qui té les competències delegades pel Departament d’Ensenyament en aquesta matèria.

Malauradament, tot i la bona valoració del servei de menjador per part d’alumnes, pares i professors, el Departament d’Ensenyament ha obligat al Consell Comarcal a derogar el conveni existent fins ara, al·legant que el centre no podia portar la gestió del menjador. Davant d’aquesta situació el Consell es va manifestar inicialment a favor d’una licitació externa del servei.

Quina ha estat la resposta de l’Ajuntament de Sort?

Davant d’aquesta nova situació l’Ajuntament de Sort ha defensat en tot moment continuar amb una gestió pública d’aquest servei, ja que entenem que el menjar dels nostres infants i adolescents i la seva qualitat no hauria de ser un objecte de negoci sinó d’una aposta clara de les administracions responsables (en aquest cas el Consell Comarcal) per un servei que considerem una necessitat social bàsica que a més és un espai de lleure educatiu que ha de fomentar la salut, els bons hàbits alimentaris i els valors socials vers el menjar, a més de garantir uns productes de qualitat i, a ser possible, de proximitat i ecològics. És per això que l’Ajuntament de Sort també s’ha manifestat contrari a una externalització del servei i a a la seva licitació cap a una empresa privada. Entenem que un servei com aquest no hauria de ser objecte de benefici privat, ja que un servei públic permet garantir uns preus públics a preu de cost i en cas de un possible superàvit aquest pot ser redistribuït o reinvertit en el propi servei. A més, un aspecte molt important és que tant el Consell Escolar com l’AMPA s’han mostrat totalment a favor de continuar amb un servei públic com el que hi havia.

Què diu el Consell Comarcal?

Davant d’això el Consell Comarcal ha manifestat que no són experts en la gestió de menjadors i que opten per la seva externalització. Considerem que això no és excusa perquè altres Consells Comarcals i amb més complexitats sí que assumeixen i aposten per la seva gestió, com és el cas del C.C. del Baix Empordà o el C.C. de la Selva.

Posicionament inicial de l’Ajuntament de Sort

L’Ajuntament de Sort s’ha ofert des d’un primer moment i davant del Consell Comarcal a valorar les vies per assumir la gestió municipal del menjador de l’Escola de Sort i s’han fet reunions conjuntes amb el Departament d’Ensenyament per establir la base d’un nou conveni i les seves condicions de cessió.

Després d’una primera reunió amb el Consell Comarcal i Ensenyament a Lleida el dia 29 de juny van quedar clars alguns punts:

  1. Si l’Ajuntament de Sort assumia la gestió del menjador de Sort havia d’assumir també el servei de menjador a tres escoles més: la de Tírvia, la de Llavorsí i la de Rialp (assumint el menjar, monitors i el servei corresponent de trasllat de menús). Això comportava assumir una despesa extra d’uns 40.000 € anuals més al cost actual ja que fins ara els monitors d’aquestes escoles no depenien de la gestió de l’escola i els pagava el Consell Comarcal. En tot cas les condicions de la cessió venien a ser un “tot o res”.
  2. Ensenyament també obligava a establir un únic preu de menú per a totes les escoles per solidaritat comarcal.
  3. El pagament dels ajuts del Departament d’Ensenyament continuaria passant primer pel Consell Comarcal i aquí s’estableix un cert retard en els pagaments contrets pel Departament i el Consell a qui gestioni finalment el menjador, aspecte aquest que obliga a tenir un romanent de liquiditat per fer-hi front a les nòmines i despeses immediates.

Davant d’això l’Ajuntament de Sort ha intentat fer bé els deures, recavant tota la informació econòmica necessària per valorar els números reals del menjador a partir de la informació subministrada pel Consell Comarcal i l’escola. Val a dir que tot i la bona predisposició i la col·laboració d’ambdues parts els números finals sempre han donat peu a certes incoherències i inexactituds que han dificultat la tasca d’establir un pla de viabilitat clar i ajustat. Però tot i aquests entrebancs i la falta d’informació clara, l’Ajuntament ha intentat assumir la gestió, posant una sèrie de condicions:

  1. Que el romanent del menjador, actualment al voltant d’uns 70.000,00 €, passés íntegrament a l’Ajuntament per fer front als pagaments de nòmines dels mesos que hauria d’esperar el pagament prorrogat i tenir així liquiditat.
  2. Implicar en la corresponsabilització del servei als ajuntaments de Rialp i Llavorsí, assumint al igual que ja ho feia Tírvia el cost dels monitors, per tal de no haver d’incrementar preus.
  3. Pactant un pagament immediat per part del Consell Comarcal un cop ells rebessin el pagament del Departament.

Decisió final de l’Ajuntament

Malauradament, tot i la voluntat política d’assumir la gestió del  menjador amb les premisses abans esmentades, certes despeses extraordinàries que han arribat les darreres setmanes(1) fan que el pressupost municipal d’enguany no ens permeti encabir el cost del personal i del menjador tot i tenir assegurada la seva partida d’ingressos. Les limitacions de la llei Montoro ens impedeixen afegir al pressupost municipal tot el cost del personal del menjador ja que mai havia figurat. Les valoracions i l’informe de la nostra secretària-interventora a data d’11 de juliol ens han declinat a desestimar la nostra oferta inicial, no per falta de voluntat política sinó per un impediment tècnic.

I ara què?

Tot i això, l’Ajuntament continua demanant al Consell Comarcal que assumeixi la seva responsabilitat i les seves competències i aposti per un servei públic i de qualitat, per això ens tindrà al seu costat i comptarà amb la nostra col·laboració, de la mateixa manera que ens consta que també tindrà el suport i la col·laboració de l’AMPA.

I en cas de continuar amb la voluntat de licitar el servei no deixarem de participar en la redacció del plec de condicions per tal de vetllar per la qualitat d’aquest servei i per la subrogació del personal. Així mateix també voldrem que es creï una comissió de seguiment que permeti en el futur vetllar també per la qualitat d’aquest servei conjuntament amb altres ens implicats com l’AMPA, el professorat i el propi Consell Comarcal.

Sort, 12 de juliol de 2016

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde

(1) Durant les darreres setmanes, a l’Ajuntament de Sort se li ha notificat requeriments d’import aproximat de 900.000eur, corresponent a la devolució de la subvenció concedida per al moblament i equipament de la biblioteca central comarcal, per al projecte de “Millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable al sector Borda de Paisan de Sort, per al projecte “Rehabilitació paisatgística del camí de les Vernedes de Sort” i al rescabalament de la jubilació de la Sra. M. Pilar Garcia Fuente.

 

Back to top