RECORDATORI I ACLARIMENTS SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA FIRA DE TARDOR DE SORT 2018

 1. La llista provisional de sol·licituds admeses i excloses NOMÉS informa a les persones interessades si la seva sol·licitud s’ha fet correctament o no. Per tant, NO resol si les persones interessades tindran lloc o no a la Fira.
 2. Després de la publicació de la llista provisional, totes aquelles persones que no han presentat correctament la sol·licitud tenen un període d’al·legacions per presentar la documentació que els falta.
 3. Passat el període d’al·legacions, es tornen a ordenar les sol·licituds segons els criteris que fixen les baes i es fa el repartiment dels espais entre les sol·licituds admeses. En aquesta llista es concreten els següents grups:
  a) Persones participants seleccionades: sol·licituds admeses que un cop ordenades han pogut obtenir un espai físic a la zona firal.
  b) Persones participants en la llista de reserva: sol·licituds admeses però que pels criteris de selecció han quedat de les últimes de la llista de sol·licituds admeses. En aquest cas, no han obtingut espai físic a la zona firal per manca d’espai o perquè ja s’ha superat el màxim de 5 parades del mateix producte per sector.
  c) Persones participants excloses: sol·licituds que no han presentat tota la documentació requerida o incompleixen algun criteri de les bases.
 4. Per tant, pot ser que a la Llista provisional, publicada el passat 5 d’octubre, la sol·licitud estigui admesa però a la Llista definitiva formi part de la llista de reserva i per tant no tingui espai físic al recinte firal.
 5. Val a dir que a la Llista provisional, ja es va preveure, en alguns casos, la llista de reserva perquè sabent el total de metres disponibles per cada sector, ja es pot saber que no hi haurà suficient espai per a tothom, tot i que les sol·licituds estarien admeses.
 6. Es preveu que la Llista definitiva es pugui consultar a partir de divendres 19 o dilluns 22 d’octubre. De forma adjunta a aquesta llista, les persones participants seleccionades podran consultar el mapa de la Fira amb la seva ubicació aproximada (mirant el seu número de parada).
 7. Recordeu que segons les bases les publicacions a la Seu electrònica tenen efectes de notificació.
 8. Els sol·licitants, pel sol fet de presentar la instància, donen la seva conformitat per a publicar les seves dades a la Seu Electrònica i als mitjans de difusió.

RECORDATORIO Y ACLARACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA FERIA DE OTOÑO DE SORT 2018

 1. La lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas SOLO informa a los interesados de si su solicitud se ha hecho correctamente o no. Por lo tanto, NO resuelve si los interesados tendrán lugar o no en la Feria.
 2. Después de la publicación de la lista provisional, todas aquellas personas que no han presentado correctamente la solicitud tienen un período de alegaciones para presentar documentación que les falta.
 3. Pasado el período de alegaciones, se vuelven a ordenar las solicitudes según los criterios que fijan las bases y se hace el reparto de los espacios entre las solicitudes admitidas. En esta lista se concretan los siguientes grupos:
  a) Personas participantes seleccionadas: solicitudes admitidas que una vez ordenadas han podido obtener un espacio física en la zona ferial.
  b) Personas participantes en lista de reserva: solicitudes admitidas pero que según los criterios de selección, han quedado de las últimas de la lista de solicitudes admitidas. En este caso, no han obtenido espacio físico en la zona ferial por falta de espacio o porque ya se han superado el máximo de 5 paradas del mismo producto por sector.
  c) Personas participantes excluidas: solicitudes que no han presentado toda la documentación requerida o incumplen algún criterio de las bases.
 4. Por lo tanto, puede que en la Lista provisional, publicada el pasado 5 de octubre, la solicitud esté admitida pero en la Lista definitiva forme parte de la lista de reserva y por tanto no tenga espacio físico en el recinto ferial.
 5. Cabe decir que en la Lista provisional, ya se pudo preveer, en algunos casos, la lista de reserva sabiendo el total de metros disponibles para cada sector, así se puede saber que no habrá suficiente espacio para todos, aunque las solicitudes estarían admitidas.
 6. Se prevé que la Lista definitiva se pueda consultar a partir del viernes 19 o el lunes 22 de octubre. De forma adjunta a esta lista las personas participantes seleccionadas podrán consultar el mapa de la Feria con su ubicación aproximada (mirando su número de parada).
 7. Recuerde que según las bases, las publicaciones en la Sede Electrónica tienen efectos de notificación.
 8. Los solicitantes, por el solo hecho de presentar la instancia, dan su conformidad para publicar sus datos en la Sede Electrónica y los medios de difusión.

 

Back to top