Convocatòria de plaça de monitora de Llar d’Infants

BASES REGULADORES PER LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A DE LA LLAR D’INFANTS “ELS MALFARGATS” PER MÀXIMA URGÈNCIA

Primera. Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció d’una persona per substituir una treballadora de la Llar d’infants per pròxima baixa de maternitat.

Segona. Tipus de relació laboral
• Contractació laboral interina per a substitució de titular
• Jornada laboral parcial de 30 hores/setmanals
• Categoria: Educadora

Tercera. Titulació exigida
Tècnic superior en educació infantil i/o magisteri infantil

Quarta. Condicions generals

a) Ser ciutadà de la Unió Europea, d’acord amb les lleis vigents o estrangers d’acord amb l’article 10 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
b) No superar l’edat de jubilació forçosa
c) Posseir la titulació suficient que figura en la clàusula tercera
d) Llengua catalana: nivell de suficiència de la llengua catalana (nivell C)
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública

Cinquena. Document a presentar
Currículum de l’aspirant que haurà de contenir totes les dades que es desitgi fer constar per ser valorades per l’òrgan de selecció qualificador. Posteriorment la persona seleccionada haurà de presentar també els documents que ho acreditin degudament (còpies titulació exigida, certificat de vida laboral o còpies de contractes laborals).

Sisena. Presentació de les sol·licituds
S’hauran de presentar a l’Ajuntament de Sort el CV amb les dades de contacte, des del 17 fins al 19 de febrer, ambdós inclosos. També es poden enviar per correu electrònic a fberenguer@sort.cat

Setena. Fases de la selecció

Primera fase: Es farà una valoració dels mèrits que s’hagin acreditat documentalment en funció del que s’estableix en aquesta base. Màxim 5 punts.

I. Experiència laboral. Fins a un màxim de 4 punts.
1. Per cada mes d’experiència docent en el mateix nivell educatiu i especialitat a la qual opta l’aspirant, en centres públics/privats, 0,20 punts
2. Per cada mes d’experiència docent en diferent nivell o especialitat a la qual opta l’aspirant, en centres públics/privats, 0,10 punts
3. Per cada mes d’experiència docent al centre Llar d’Infants Els Malfargats de Sort, 0,05 punts

II. Formació i titulacions acadèmiques superiors a les exigides. Fins a un màxim de 1 punt.

Segona fase: Es farà una entrevista personal a l’aspirant a qualificar per l’òrgan de selecció. Valoració entrevista: fins a un màxim de 3 punts

El dia de l’entrevista serà el que es determini per l’òrgan de selecció.

Vuitena. Incidències
L’òrgan de selecció està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament de les proves selectives.

DESCÀRREGUES

• Document de bases reguladores (pdf)

RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

NOM ORDRE RESULTAT
MIRADA ANTICH, Sara 1 SELECCIONADA
VILLALTA RAMON, M. Teresa 2
LLIMIÑANA SABATÉ, Núria 3
LLUVIÀ SAPIÑA, Sara
MASCORT CANTÍ, Àngels
PRIÓ ROS, Cristina
CASELLES SOLÉ, Laura
REQUENA FLORINDO, Pepi
RUSO TORTOSA, Anna
URIACH FARRÉ, Maria
PUIG URIZ, Mireia
CANAL DOMINGO, Sara
FERREIRA SANMARTÍN, Ainhoa
MILLÁN MITJANA, Anna
BERGÉS GARCIA, Maria José
GARCIA CIFUENTES, Marta
GABRIEL TORRENS, Alba
RODRIGUEZ CORDOBA, Encarna
LÓPEZ CASAS, Montse
GAITÁN RENTERO, Anna No admesa
VILARRUBLA PALLARÉS, Olga No admesa
RINCON MENDOZA, Sindy No admesa
TUSAL RAMON, Lourdes No admesa
ROSELL PINÓS, Judit No admesa

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content