Monitors del Casal d’Estiu/Estades Esportives

ANUNCI

Exp. P-8/14. Per acord de la Junta de Govern de 6 de juny de 2014, l’Ajuntament de Sort ha aprovat les Bases reguladores del procés selectiu corresponent a la convocatòria urgent per a la provisió com a personal laboral de 8 monitors de lleure per al Casal d’Estiu i Estades Esportives. Les esmentades Bases s’exposen al públic fins el 18 de juny a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que no se’n presenti cap, les Bases quedaran aprovades definitivament de forma automàtica.

Simultàniament es convoca el Concurs de referència, si bé el procés s’ajornarà en el supòsit de què es presentin al·legacions contra les Bases.

Característiques dels llocs

a) Durada del contracte: 1 o 2 mesos, segons el lloc de treball

b) Ocupació:

 • 1 Coordinador/a d’activitats del Casal d’estiu de Sort, amb titulació de director/a de lleure
 • 6 Monitor/a de lleure del Casal d’Estiu de Sort
  + Amb titulació de monitor/a de lleure, com a mínim el 40% de les places
  + Sense titulació, la resta de les places
 • 1 Monitor/a d’esports de les Estades Esportives

c) Horaris de treball:

Casal juliol: de 09:00 a 16:30 hores, 1 coordinador/a i 2 monitors/es
de 09:00 a 14:00 hores, 4 monitors/es
Casal agost: de 09:00 a 16:30 hores, 1 coordinador/a i 1 monitor/a
de 09:00 a 14:00 hores, 4 monitors/es
Estades juliol-agost: de 09:00 a 14:00 hores, 1 monitor/a

d) Sou mensual (a jornada completa o a mitja jornada): segons conveni

e) Lloc de treball: Casal d’Estiu (Col·legi Públic de Sort) i Pavelló d’Esports Els Til·lers

f) Inici dels contractes: 27 de juny de 2014

Obtenció de documentació i informació

Presentació d’instàncies

 • Data límit de presentació: el dia 20 de juny de 2014, a les 14.00 hores
 • Documentació a presentar: la que s’indica a les Bases
 • Drets: 0,00 €
 • Entrevista: 21 de juny de 2014 a partir de les 17:00 hores a les oficines municipals prèvia confirmació d’horari amb l’interessat/da

Cosa que es fa pública per a general coneixement, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions contra el Plec de condicions i/o presentar les ofertes que considerin convenients, fins el dia assenyalat.

Sort, 9 de juny de 2014

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

ANNEX

 • Descàrrega de les Bases (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content