Informació pública

EDICTE

Per acord del Ple adoptat en sessió de 19 d’octubre de 2011, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de determinats articles de les ordenances municipals per a l’exercici de 2012 i següents que es relacionen, modificacions que consten a l’expedient (Exp. F-10/11.2):

  • Ordenança sobre tinença d’animals
  • Ordenança fiscal núm. 21 – Taxa pel subministrament d’aigua potable
  • Ordenança fiscal núm. 22 – Taxa pel servei de veu pública
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

 

Sort, 24 d’octubre de 2011
Signat: Llàtzer Sibís Goset, Alcalde de Sort

 

++ Enllaç al text de la modificació [www] ++
++ Publicació a LA MAÑANA, 07/11/2011 [www] ++ 

1 Comentaris

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top